Den Helder heeft een ongekend grote havenbuurt. Het gebied omvat de voormalige Rijkswerf Willemsoord, het Ankerpark, Buitenveld en al het water tussen deze terreinen. Van een bruisend stadsleven is hier echter nog geen sprake: grote, open ruimtes met her en der een gebouw bepalen de sfeer. Dit kan bereikt worden door Willemsoord te ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel, dat één geheel vormt met het stadshart. Naast een aantrekkelijke combinatie van voorzieningen, uitgekiende woningbouw en allerlei nautische activiteiten, krijgt Willemsoord logische verbindingen met het huidige centrumgebied. Verder zal vooral het verplaatsen van de schouwburg naar Willemsoord een enorme sfeerimpuls geven.

Willemsoord neemt als cultuurhistorisch monument een bijzondere positie in Den Helder in. Om te zorgen dat het in de toekomst altijd levendig is op de oude marinewerf, kan er op langere termijn wellicht sprake zijn van woningbouw op deze bijzondere locatie. Het spreekt voor zich dat deze woningbouw de economische ontwikkeling van de haven niet in de weg mag staan. De haven vormt immers nu en straks een bron van inkomsten voor Den Helder.

De komende tijd wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Willemsoord Zuid als brandpunt van culturele en toeristische activiteiten. Met deze ontwikkeling en het daaruit voortvloeiende gebruik is het behoud van het cultureel erfgoed het beste te garanderen: behoud door ontwikkeling. Willemsoord wordt programmatisch aan het centrum van Den Helder verbonden. Een bioscoop, een schouwburg en een museum is het gebied al rijk. De aanwezige horeca wordt uitgebreid en er wordt ingespeeld op het maritieme karakter van het gebied. De jachthaven en de historische scheepswerf zijn daarvan al de eerste voorbeelden. De kwaliteiten van Willemsoord Zuid worden verder benut om mensen hier langer te laten verblijven. Er wordt ingezet op short-stay faciliteiten en er staat tenminste één hotel gepland. Zeestad heeft de richtlijn meegekregen geen woningen op Willemsoord Zuid te creëren maar de mogelijkheden hiervoor, op termijn, op Willemsoord Noord te benutten. Op deze locatie liggen unieke kansen om een woonbuurt aan de passantenhaven te ontwikkelen, in een monumentale omgeving. Hiermee wordt een bijzonder woonmilieu aan Den Helder toegevoegd, dat ook nieuwe bewoners van buiten Den Helder zal aantrekken.

Om de ontwikkelingen op Willemsoord mogelijk te maken, zijn diverse stappen gezet. In de tweede helft van 2009 is diepgaander onderzoek gedaan naar de milieueffecten van en op de gewenste ontwikkelingen op Willemsoord. De Commissie MER heeft inmiddels geoordeeld dat de m.e.r.-beoordeling volstaat en er geen volledige MER nodig is. De m.e.r.-beoordeling kan nu door het stadsbestuur worden vastgesteld. Er is een bestuurlijke wens om de woonontwikkeling op Willemsoord te temporiseren. Ook is er “Een interpretatie van de cultuurhistorische waardestelling en het toetsingskader voor de gebiedsontwikkeling Oude Rijkswerf  Willemsoord Den Helder” opgesteld door professor dr. Fons Asselbergs. Op 31 januari 2011 heeft de gemeenteraad een visiedocument goedgekeurd, dat de kaders, rollen en richtlijnen voor de ontwikkeling en het beheer van Willemsoord aangeeft.